КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Извозна промоција
 
Еден од клучните показатели за конкурентноста на една земја е нејзиниот извозен потенцијал. Во Индустриската политика на Република Македонија, усвоена во 2009 година како проактивна и интегрирана политика, една од областите на делување е поддршката на интернационализацијата на компаниите од аспект на привлекување странски инвестиции и зголемена извозна промоција. За поефикасна поддршка и координација на извозната промоција во 2011 година беше подготвена и усвоена Стратегијата за промоција на извозот, додека имплементацијата на активностите за промоција на извозот е доверена во надлежност на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот АСИПИ.
  
Во изминатите неколку години, најголем дел од владините мерки во областа на поттикнување на меѓународната соработка беа концентрирани на привлекувањето на извозно ориентирани СДИ во ТИРЗ. Но, не изостанува и поддршката за зголемување на извозната подготвеност на домашните компании и промоција на македонскиот извоз кои се реализираат преку Министерство за економија и АСИПИ, како и преку организација на голем број обуки за извозниците реализирани преку АППРМ. Мерките кои на компаниите им се достапни во овие две области се во рамките на повеќе програми, а постојат и повеќе донаторски проекти кои нудат значителна поддршка во оваа област. 
 
Конзистентната и фокусирана поддршка во овој дел ...
 
МЕРКИ ОД ОБЛАСТА
 
Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија-надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на: деловен субјект, производ и пазар

   
Субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

   
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
Министерство за економија во октомври ќе организира специјализирани длабински обуки за компаниите од автомобилскиот и металопреработувачкиот сектор / 18-09-2014

Министерството за економија согласно Програмата за КИП за 2014, ќе организира тридневни длабински обуки за ...
Повик за пријавување за специјализирани обуки за консултанти преку ЕБРД / 04-09-2014

 Европската банка за обнова и развој преку Проектот за поддршка на мали бизниси, организира нови ...
И З В Е С Т У В А Њ Е / 07-08-2014

 
 
 
И З В Е С Т У В А Њ Е
 
Почитувани,
 
Ве ...
И З В Е С Т У В А Њ Е / 07-08-2014

  
 
И З В Е С Т У В А Њ Е
 
Почитувани,
 
Ве известуваме дека Јавниот ...
И З В Е С Т У В А Њ Е / 07-08-2014

 

 

И З В Е С Т У В ...

И З В Е С Т У В А Њ Е / 07-08-2014

  
 
И З В Е С Т У В А Њ Е
 
Почитувани,
 
Ве известуваме дека Јавниот ...
повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.