КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ ПОРТАЛОТ КОНКУРЕНТНОСТ.МК
 
Институции / Програми / Проекти
Области на поддршка
ЕУ фондови и донаторска поддршка
Јавни повици
 
Извозна промоција
 
Еден од клучните показатели за конкурентноста на една земја е нејзиниот извозен потенцијал. Во Индустриската политика на Република Македонија, усвоена во 2009 година како проактивна и интегрирана политика, една од областите на делување е поддршката на интернационализацијата на компаниите од аспект на привлекување странски инвестиции и зголемена извозна промоција. За поефикасна поддршка и координација на извозната промоција во 2011 година беше подготвена и усвоена Стратегијата за промоција на извозот, додека имплементацијата на активностите за промоција на извозот е доверена во надлежност на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот АСИПИ.
  
Во изминатите неколку години, најголем дел од владините мерки во областа на поттикнување на меѓународната соработка беа концентрирани на привлекувањето на извозно ориентирани СДИ во ТИРЗ. Но, не изостанува и поддршката за зголемување на извозната подготвеност на домашните компании и промоција на македонскиот извоз кои се реализираат преку Министерство за економија и АСИПИ, како и преку организација на голем број обуки за извозниците реализирани преку АППРМ. Мерките кои на компаниите им се достапни во овие две области се во рамките на повеќе програми, а постојат и повеќе донаторски проекти кои нудат значителна поддршка во оваа област. 
 
Конзистентната и фокусирана поддршка во овој дел ...
 
МЕРКИ ОД ОБЛАСТА
 
Поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија-надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за развој на: деловен субјект, производ и пазар

   
Субвенционирање на приватни претпријатија за сертфикација на системи за квалитет според ISO стандарди

   
 
 

 
НОВОСТИ И СООПШТЕНИЈА
 
ЈАВЕН ПОВИК За кофинансирање на проекти за нефинансиска поддршка на МСП и промоција на претприемништвото и занаетчиството во Република Македонија / 16-07-2014

  
 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 
Согласно Програмата за развој на конкурентноста, ...
ЈАВЕН ПОВИК За избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис / 04-07-2014

                              ...
Македонија пристапи кон Рамковната Програма за истражување и иновации на ЕУ - Хоризонт 2020 / 02-07-2014

На 01.07.2014 во Брисел е потпишан Меѓународен договор помеѓу Република Македонија и Европската унија за ...
Нов Повик преку Програмата КОСМЕ / 29-05-2014

Објавен повик преку Програмата КОСМЕ за посреднички организации за Еразмус  ...
Објавен огласот за грант за самовработување во вредност од 3.000 ЕУР / 15-05-2014

Нови 400 невработени ...
Зголемен буџет за научно–истражувачка дејност оваа година / 15-01-2014

На денешната прес-конференција, министерот Спиро Ристовски ја промовираше Програмата за научно-истражувачка дејност за ...
повеќе новости и соопштенија  
 

Министерство за економија на Република Македонија

КОНКУРЕНТНОСТ.МК – Централен веб портал за информирање на деловната заедница за можностите за поддршка на конкурентноста
 

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на УСАИД за унапредување на инвестирањето и извозот
Информациите објавени на оваа веб страна не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој или на Владата на САД.